Prisopplysningar m.m.

Timepris: Kr 1 250.

I nokre saker har ein krav på fri rettshjelp. For å få fri rettshjelp må ein ha ei inntekt som ligg under inntekts- og formuesgrensene fastsett av staten. Inntektsgrensa for fri rettshjelp er kr 246 000 for einslege og kr 369 000 for ektefellar og andre som lever saman med felles økonomi. Formuesgrensa for fri rettshjelp er kr 100 000.

Dei som har innbu- eller bustadforsikring har krav på at forsikringsselskapet dekker 80 % av advokatutgiftene avgrensa oppover til kr 100 000 i nokre saker.